Sign In

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Điều 1 .       Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ được sử dụng trong bản Điều khoản điều kiện về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“Bản Điều Khoản Điều Kiện") này được hiểu như sau:

1.      Website: là website: https://roxliving.vn thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Cổ phần ROX Living (“ROX Living").

2.      Bên Nhận Dữ Liệu: Là ROX Living.

3.      Bên Cung Cấp Dữ Liệu: Là (các) cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Nhận Dữ Liệu.

4.      Chủ Thể Dữ Liệu[1]: Là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh.

5.      Dữ Liệu Cá Nhân[2]Là thông tin dữ liệu cá nhân hiển thị dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cơ Bản và Dữ Liệu Nhạy Cảm. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm dữ liệu cá nhân của chính Bên Cung Cấp Dữ Liệu hoặc dữ liệu cá nhân của cá nhân khác ủy quyền hợp pháp cho Bên Cung Cấp Dữ Liệu thực hiện theo các quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

6.      Dữ Liệu Cơ Bản[3] bao gồm: a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); b) Ngày, tháng, năm sinh; c) Giới tính; d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; đ) Quốc tịch; e) Hình ảnh của cá nhân; g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; h) Tình trạng hôn nhân; i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại Khoản 6 Điều này.

7.      Dữ Liệu Nhạy Cảm[4]Là Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; h) Thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản; i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

8.      Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân[5]: Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

9.      Bên Thứ Ba: Là cá nhân, tổ chức ngoài ROX Living và Bên Cung Cấp Dữ Liệu được phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn (i) công ty mẹ của ROX Living; (ii) công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết của ROX Living, công ty do ROX Living quản lý vận hành, (iii) các bên thứ ba khác hợp pháp hoặc được yêu cầu bởi luật, quy định, lệnh của tòa án, hành động hoặc yêu cầu khác của chính phủ, hoặc theo yêu cầu của các chính sách nội bộ của công ty mẹ của ROX Living hoặc ROX Living để phục vụ cho các mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

10.   Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Nước Ngoài[6]: Là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển Dữ Liệu Cá Nhân tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, trong trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam.

11.   Cookies: là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Người dùng khi Người dùng truy cập một trang tin điện tử, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Người dùng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Người dùng. Trong quá trình Người dùng sử dụng hoặc truy cập website, ROX Living có thể đặt một hoặt nhiều Cookies trên thiết bị của Chủ Thể Dữ Liệu để thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng.

12.   Để tránh hiểu lầm, tất cả các thuật ngữ “theo quy định của pháp luật" và “theo quy định của ROX Living" tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này được hiểu là quy định tại từng thời kỳ.

13.   Tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này, việc đề cập tới một khái niệm được định nghĩa tại Điều này được hiểu là đề cập tới một hoặc đồng thời nhiều khái niệm và/hoặc hành động như mô tả tại từng định nghĩa.

Điều 2 .       Nguyên Tắc Áp Dụng

1.     Bản Điều Khoản Điều Kiện này điều chỉnh mối quan hệ giữa Bên Cung Cấp Dữ Liệu với ROX Living liên quan tới việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân, Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân trong quá trình đăng ký, giao dịch với ROX Living bao gồm từ giai đoạn tiếp cận, đăng ký, cho tới duy trì, sử dụng và chấm dứt việc đăng ký, giao dịch với ROX Living. Bản Điều Khoản Điều Kiện này ghi nhận các nội dung là điều kiện tiên quyết để các Bên thiết lập và/hoặc duy trì việc đăng ký, giao dịch.

2.     Bên Cung Cấp Dữ Liệu có trách nhiệm đọc kỹ nội dung Bản Điều Khoản Điều Kiện này trước khi ký xác nhận Đồng Ý hoặc không. Việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu ký xác nhận Đồng Ý được hiểu là Bên Cung Cấp Dữ Liệu thừa nhận đã đọc, đã được giải thích đầy đủ, chi tiết và hoàn toàn đồng ý với nội dung Bản Điều Khoản Điều Kiện này. Trường hợp Bên Cung Cấp Dữ Liệu không ký xác nhận Đồng Ý, ROX Living sẽ (i) từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của website và/hoặc (ii) có quyền quyết định đơn phương chấm dứt (các) dịch vụ, sản phẩm, tiện ích của website đang thực hiện với Bên Cung Cấp Dữ Liệu.

3.     Bản Điều Khoản Điều Kiện này, kể từ thời điểm có hiệu lực, tạo thành một thỏa thuận thống nhất, không tách rời và có giá trị pháp lý tương đương với (các) hợp đồng, văn bản thỏa thuận ROX Living đã, đang và sẽ giao kết với Bên Cung Cấp Dữ Liệu (nếu có) liên quan đến việc thực hiện đăng ký, giao dịch. Đồng thời, Bản Điều Khoản Điều Kiện này cũng là thông báo hợp pháp của ROX Living về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật mà không cần gửi bất kỳ thông báo nào khác cho Chủ Thể Dữ Liệu.

4.     Bản Điều Khoản Điều Kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và quy định của ROX Living. Các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Bản Điều Khoản Điều Kiện này sẽ được lập thành nội dung thỏa thuận dưới hình thức hợp pháp do ROX Living chủ động quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn một trong các hình thức thỏa thuận bằng giấy, bản điều khoản điều kiện bằng phương thức điện tử, tin nhắn điện thoại và/hoặc các hình thức hợp pháp khác. Bên Cung Cấp Dữ Liệu có trách nhiệm thể hiện sự đồng ý rõ ràng, cụ thể theo yêu cầu của ROX Living tùy vào hình thức thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn như ký xác nhận, tích chọn Đồng Ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn điện thoại hoặc qua một hành động hợp pháp khác. Việc nhắc đến thuật ngữ Bản Điều Khoản Điều Kiện này được hiểu đã bao gồm tất cả các văn bản/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế được đề cập ở trên.

Để làm rõ, các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Bản Điều Khoản Điều Kiện này cũng là các điều kiện tiên quyết hoặc các điều kiện cần thiết để Bên Cung Cấp Dữ Liệu được thiết lập, tiếp tục duy trì đăng ký, giao dịch, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ROX Living, tiện ích của website, trường hợp Bên Cung Cấp Dữ Liệu không thể hiện sự Đồng Ý nêu tại Khoản này với các nội dung tương ứng thì ROX Living sẽ có quyền cân nhắc và quyết định áp dụng các biện pháp (i) và/hoặc (ii) như quy định tại Khoản 2 Điều này.

5.     Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý rằng Bản Điều Khoản Điều Kiện này được các Bên giao kết hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, không bị ép buộc đồng thời nội dung và hình thức của Bản Điều Khoản Điều Kiện này là rõ ràng, minh bạch và phù hợp theo quy định của pháp luật.

6.     Trường hợp có bất kỳ nội dung mâu thuẫn nào về vấn đề Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân giữa Bản Điều Khoản Điều Kiện này với (các) hợp đồng, văn bản thỏa thuận mà ROX Living đã giao kết cùng Bên Cung Cấp Dữ Liệu và/hoặc Chủ Thể Dữ Liệu thì ưu tiên áp dụng nội dung của Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

Điều 3 .     Cam Kết Của Bên Cung Cấp Dữ Liệu

Bằng Bản Điều Khoản Điều Kiện này, Bên Cung Cấp Dữ Liệu cam kết:

1.     Đồng ý cho phép ROX Living thực hiện một hoặc đồng thời nhiều hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan), cụ thể:

a)     Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý bao gồm toàn bộ Dữ Liệu Cơ Bản và Dữ Liệu Nhạy Cảm mà ROX Living thu thập được một cách hợp pháp từ bất kỳ nguồn thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc (i) Bên Cung Cấp Dữ Liệu kê khai, cung cấp hoặc tiết lộ cho ROX Living dưới bất kỳ hình thức và thông qua bất kỳ đăng ký, giao dịch, hành động nào thực hiện giữa ROX Living với Bên Cung Cấp Dữ Liệu, (ii) mua từ các tổ chức, cá nhân lưu trữ và kinh doanh thông tin cá nhân được pháp luật cho phép, (iii) thu thập từ các nguồn thông tin công khai, (iv) thu được từ các đối tác của ROX Living trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ, các Bên Thứ Ba thực hiện các hoạt động khảo sát, tiếp thị; (v) thu được từ bất kỳ bên thứ ba nào có quan hệ với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn người sử dụng lao động, người lao động, cổ đông, đồng sở hữu tài khoản, đối tác của Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu; (vi) thu được từ các hoạt động thu âm, ghi hình mà ROX Living được phép thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hoặc phục vụ các mục đích liên quan tới việc thực hiện hoạt động kinh doanh của ROX Living; (vii) thu được từ Cookies trên website và (viii) thu được từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp theo quy định pháp luật.

Dữ Liệu Cá Nhân có thể đã được ROX Living thu thập trước hoặc sẽ thu thập sau thời điểm hiệu lực của Bản Điều Khoản Điều Kiện này. Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Điểm (b) Khoản này;

b)     Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm phục vụ mục đích duy trì, cung cấp và/hoặc hướng tới thiết lập (các) đăng ký, giao dịch giữa ROX Living và Bên Cung Cấp Dữ Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn (i) việc nghiên cứu, đánh giá, phân tích thông tin của ROX Living hoặc Bên Thứ Ba được ROX Living ủy quyền/thuê ngoài hợp pháp để nhằm nâng cao trải nghiệm, đo lường nhu cầu, hướng tới cải thiện chất lượng dịch vụ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý các sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống và bất kỳ công việc nào khác liên quan tới thực hiện đăng ký, giao dịch, cho dù đăng ký, giao dịch đó đã, đang hoặc sẽ thực hiện với Bên Cung Cấp Dữ Liệu; (ii) cung cấp, trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài của ROX Living liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro, tuân thủ, kiểm soát, xử lý tranh chấp, khiếu nại, hỗ trợ và báo cáo của ROX Living; (iii) việc đáp ứng các quy định, chính sách nội bộ của ROX Living; (iv) việc tiếp thị, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của ROX Living tới Bên Cung Cấp Dữ Liệu; và (v) bất kỳ mục đích nào khác phù hợp/hoặc và theo yêu cầu của pháp luật.

Ngoài ra, Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý rằng việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thực hiện nhằm phục vụ một số mục đích mà không phụ thuộc vào việc có liên quan tới duy trì, cung cấp và/hoặc hướng tới thiết lập (các) đăng ký, giao dịch giữa ROX Living và Bên Cung Cấp Dữ Liệu hay không, bao gồm nhưng không giới hạn (vi) việc thực hiện các hành động cần thiết phù hợp quy định pháp luật để thực hiện nghĩa vụ của ROX Living với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện theo các hướng dẫn, chỉ thị  hoặc yêu cầu được đưa ra bởi các cơ quan này; (vii) việc thực hiện và tuân thủ các thỏa thuận, hợp đồng của ROX Living với Bên Thứ Ba và hoặc bất kỳ đối tác, bên có quan hệ giao dịch với ROX Living; (viii) việc phát hiện, ngăn chặn và điều tra tội phạm hoặc bất kỳ hành vi vi phạm gian lận, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham nhũng hoặc trốn thuế.

Bên Cung Cấp Dữ Liệu đã được giải thích và hiểu rõ về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân sẽ có thể được áp dụng đồng thời cho nhiều mục đích. Việc (các) mục đích không được liệt kê chi tiết (nếu có) nhưng thuộc phạm vi được bao hàm theo quy định tại Điểm này và Bản Điều Khoản Điều Kiện này được Bên Cung Cấp Dữ Liệu thừa nhận là mục đích hợp pháp và đáp ứng điều kiện về sự đồng ý của Bên Cung Cấp Dữ Liệu theo quy định pháp luật;

c)     Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể do ROX Living trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện thông qua Bên Thứ Ba hợp pháp theo quy định pháp luật và quy định của ROX Living. ROX Living được quyền chủ động lựa chọn Bên Thứ Ba và/hoặc thỏa thuận, ký kết các hợp đồng, văn bản thỏa thuận về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần bất kỳ chấp thuận nào khác của Bên Cung Cấp Dữ Liệu. Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý rằng Bên Thứ Ba có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi tương ứng của ROX Living theo quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này và phù hợp quy định pháp luật;

d)     Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện để ROX Living thay mặt Bên Cung Cấp Dữ Liệu thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu có) trong trường hợp Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thông qua Bên Thứ Ba theo quy định tại điểm (c) Khoản 1 Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký giấy tờ, gửi thông báo xác nhận việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu tới Bên Thứ Ba;

e)     Chấp thuận để ROX Living chủ động quyết định lựa chọn các hình thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm thực hiện mục đích nêu tại Điểm (b) Khoản 1 Điều này đạt được hiệu quả tối đa, bao gồm nhưng không giới hạn hình thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của Chủ Thể Dữ Liệu như thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các yếu tố khác liên quan; và/hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Nước Ngoài do ROX Living trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện thông qua Bên Thứ Ba, phù hợp với quy định pháp luật và thỏa thuận tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

2.     Đã được ROX Living giải thích rõ ràng, chi tiết và Bên Cung Cấp Dữ Liệu nhận thức đầy đủ rằng việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của ROX Living và/hoặc Bên Thứ Ba trước thời điểm hiệu lực của Bản Điều Khoản Điều Kiện này (nếu có) là phù hợp với quy định pháp luật, không có tranh chấp và Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với ROX Living (nếu có), đồng thời miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho ROX Living liên quan tới bất kỳ tranh chấp, vướng mắc phát sinh liên quan tới việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được mô tả tại Khoản này (nếu có) sau thời điểm Bản Điều Khoản Điều Kiện này có hiệu lực.

3.     Bằng mọi khả năng sẽ luôn chủ động cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Bản Điều Khoản Điều Kiện này trong từng thời kỳ theo các phương thức nêu tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này. Việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu không thực hiện đúng và đầy đủ theo thời hạn và phương thức yêu cầu xác nhận của ROX Living, cho dù vì bất kỳ lý do gì, được hiểu rằng Bên Cung Cấp Dữ Liệu không đồng ý với các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó và ROX Living có quyền thực hiện các biện pháp ứng xử phù hợp đã nêu tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này. Để làm rõ, việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Bản Điều Khoản Điều Kiện này nhằm đáp ứng tuân thủ quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có hiệu lực áp dụng ngay mà không cần bất kỳ sự đồng ý nào của Bên Cung Cấp Dữ Liệu.

4.     Đồng ý rằng việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân sẽ có hiệu lực từ thời điểm Dữ Liệu Cá Nhân được ROX Living thu thập (bao gồm cả các Dữ Liệu Cá Nhân mà ROX Living đã thu thập trước thời điểm Bản Điều Khoản Điều Kiện này có hiệu lực (nếu có)) cho tới khi (i) ROX Living và/hoặc Bên Thứ Ba chấm dứt, hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo thời hạn, phạm vi sử dụng và các nội dung khác mà Bên Cung Cấp Dữ Liệu yêu cầu quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này, hoặc (ii) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu chấm dứt việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc (iii) trường hợp chấm dứt khác theo quy định pháp luật, tùy điều kiện nào đến trước.

5.     Đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng và đồng ý về việc Dữ Liệu Cá Nhân có thể được xử lý tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần bất kỳ chấp thuận nào khác của Bên Cung Cấp Dữ Liệu. ROX Living có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải gửi thông báo về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cho Bên Cung Cấp Dữ Liệu, bao gồm cả trường hợp xử lý Dữ Liệu Nhạy Cảm. Bên Cung Cấp Dữ Liệu đồng ý rằng, Bản Điều Khoản Điều Kiện này có giá trị pháp lý đầy đủ và hoàn chỉnh, đầy đủ tất cả thông tin như một thông báo hợp pháp về việc Xử Lý Dữ Liệu mà ROX Living đã gửi tới Bên Cung Cấp Dữ Liệu.

6.     Đã được ROX Living giải thích và nhận thức đầy đủ, rõ ràng rằng mặc dù ROX Living đã áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết như đã cam kết tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Bản Điều Khoản Điều Kiện này, quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân vẫn có thể xảy ra những sự kiện, hành động ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của ROX Living và có thể dẫn tới những hậu quả, thiệt hại không mong muốn cho Bên Cung Cấp Dữ Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện bất khả kháng, các sự cố về hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của ROX Living, hoặc phát sinh do lỗi của Bên Thứ Ba. Bên Cung Cấp Dữ Liệu đã nhận thức rõ về các rủi ro tiềm ẩn và hậu quả, trách nhiệm của các Bên có liên quan khi xảy ra các sự cố, hành vi vi phạm như được quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

7.     Hiểu rõ và đồng ý với mọi rủi ro, hậu quả pháp lý phát sinh từ việc bất kỳ Chủ Thể Dữ Liệu được Bên Cung Cấp Dữ Liệu kê khai, cung cấp cho ROX Living thực hiện các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu nêu tại Điều 5 Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

8.     Chịu trách nhiệm và đảm bảo các Dữ Liệu Cá Nhân mà Bên Cung Cấp Dữ Liệu kê khai, cung cấp tới ROX Living trong quá trình giao dịch là đầy đủ và chính xác.

9.     Đối với các Dữ Liệu Cá Nhân kê khai, cung cấp cho ROX Living không phải Dữ Liệu Cá Nhân của chính Bên Cung Cấp Dữ Liệu, Bên Cung Cấp Dữ Liệu cam kết tại thời điểm kê khai, cung cấp đã đạt đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để ROX Living có thể thực hiện các hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn (i) đạt được sự đồng ý đầy đủ và hợp pháp theo quy định của pháp luật của cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, (ii) được ủy quyền hoặc đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật, (iii) Dữ Liệu Cá Nhân liên quan tới trẻ em từ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ em và sự chấp thuận của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; (iv) Dữ Liệu Cá Nhân liên quan tới người bị tuyên bố mất tích, đã chết phải được sự chấp thuận của vợ, chồng hoặc con thành niên hoặc của cha, mẹ của cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời, Bên Cung Cấp Dữ Liệu cam kết chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hậu quả gây ra do việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu không đạt được bất kỳ điều kiện cần thiết nào nêu tại Khoản này.

10.  Nhận thức rõ và đồng ý rằng ROX Living có quyền từ chối một hoặc đồng thời nhiều yêu cầu thực hiện quyền của Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này khi các yêu cầu không đáp ứng các điều kiện hợp lệ của ROX Living và/hoặc ROX Living phát hiện có bất kỳ hành vi gian lận, vi phạm pháp luật hoặc có thể dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ yêu cầu của Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu theo đánh giá hợp lý của ROX Living. Ngoài các quy định đã được đề cập tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này, ROX Living cũng có quyền được từ chối thực hiện các yêu cầu của Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu trong trường hợp ROX Living được miễn trừ nghĩa vụ thực hiện các quyền yêu cầu nêu trên theo quy định của pháp luật.

11.  Có trách nhiệm thông báo lại tới Chủ Thể Dữ Liệu về các nội dung của Bản Điều Khoản Điều Kiện này trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu không đồng thời là Bên Cung Cấp Dữ Liệu.

12.  Tạo mọi điều kiện cần thiết và trong khả năng để (i) ROX Living kiểm tra việc Bên Cung Cấp Dữ Liệu thực hiện và tuân thủ các quy định của Bản Điều Khoản Điều Kiện này; và/hoặc (ii) hỗ trợ ROX Living thực hiện các hành động, nghĩa vụ cần thiết theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp thông tin để ROX Living hoàn thiện các báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền), khi ROX Living có yêu cầu.

13.  Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền khác của Bên Cung Cấp Dữ Liệu theo quy định của pháp luật và phù hợp với thỏa thuận với ROX Living tại bản Điều Khoản Điều Kiện này.

Điều 4 .   Cam Kết Của ROX Living

Bằng Bản Điều Khoản Điều Kiện này, ROX Living cam kết:

1.     Thông báo và xin chấp thuận, đồng ý của Bên Cung Cấp Dữ Liệu trước khi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh, không được quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này. ROX Living không phải thông báo và xin chấp thuận, đồng ý của Bên Cung Cấp Dữ Liệu khi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân trong (các) trường hợp:

a)     nhằm mục đích bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc cá nhân khác; hoặc

b)     công khai Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật; hoặc

c)     theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; hoặc nhằm phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật; hoặc

d)     nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận của Chủ Thể Dữ Liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc

e)     nhằm phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo pháp luật chuyên ngành.

2.     Trong khả năng hợp lý của ROX Living, áp dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật cùng các biện pháp lưu trữ phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật nhằm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tránh khỏi các hành vi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân trái phép, không có sự đồng ý của Bên Cung Cấp Dữ Liệu và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố liên quan tới hệ thống, trang thiết bị sử dụng để thực hiện việc đăng ký, giao dịch của ROX Living và duy trì các biện pháp này trong suốt quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

3.     Yêu cầu Bên Thứ Ba ký kết các hợp đồng, văn bản thỏa thuận với ROX Living về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cam kết và thực hiện các nghĩa vụ của Bên kiểm soát, Bên  xử lý dữ liệu  phù hợp theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc áp dụng các biện pháp lưu trữ phù hợp, các biện pháp bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi tình trạng thu thập trái phép từ hệ thống, trang thiết bị của Bên Thứ Ba; kịp thời thông báo cho ROX Living và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật và áp dụng các biện pháp khắc phục; xóa và trả lại toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân cho ROX Living sau khi kết thúc hợp đồng, văn bản thỏa thuận về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

4.     Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền khác của ROX Living theo quy định của pháp luật và phù hợp với thỏa thuận với Bên Cung Cấp Dữ Liệu tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

Điều 5 .   Rút Lại Sự Đồng Ý, Hạn Chế Và Phản Đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

1.     Sau khi đã ký xác nhận Đồng Ý đối với Bản Điều Khoản Điều Kiện này, trong quá trình thực hiện đăng ký, giao dịch với ROX Living, Chủ Thể Dữ Liệu có quyền rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá Nhân. ROX Living sẽ thực hiện thủ tục cần thiết nhằm chấm dứt, hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ liệu Cá Nhân theo thời hạn, phạm vi và các nội dung khác mà Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu sau khi Chủ Thể Dữ Liệu đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục để khởi tạo một yêu cầu hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2.     Một yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân được coi là hợp lệ khi thực hiện theo trình tự, thủ tục và đáp ứng đúng và đầy đủ tất cả các điều kiện được quy định tại các quy định tiếp nhận và xử lý yêu cầu của ROX Living được niêm yết tại website hoặc được ROX Living thông báo, chỉ dẫn theo các phương thức khác tại từng thời kỳ đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:

a)     Được thực hiện bởi chính Chủ Thể Dữ Liệu mà không phải thông qua đại diện hay ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào, trừ các trường hợp pháp luật quy định phải thực hiện thông qua đại diện hay ủy quyền;

b)     Yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân không áp dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, khi xảy ra một hoặc đồng thời các trường hợp: (i) pháp luật quy định không cho phép rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân; (ii) việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật; (iii) Dữ Liệu Cá Nhân đã được công khai theo quy định pháp luật; (iv) việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật; (v) trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, khi có nguy cơ đe họa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức độ ban bố tình trạng khẩn cấp, phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; (vi) ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc cá nhân khác; (v) các trường hợp mà ROX Living không thể thực hiện được các yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu cho dù vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp hệ thống công nghệ, hạ tầng của ROX Living không cho phép hoặc nếu, theo đánh giá hợp lý của ROX Living, việc thực hiện yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu sẽ hoặc có thể sẽ gây nguy hại và/hoặc có thể ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục, liền mạch, không bị ngắt quãng của ROX Living.

c)     Chủ Thể Dữ Liệu đã hiểu rõ và đồng ý cam kết sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra do hành động rút lại sự đồng ý, thực hiện yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân gây ra (nếu có).

Hoàn tất thanh toán đầy đủ và đúng hạn các loại phí, chi phí liên quan đến việc thực hiện yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo biểu phí và chỉ dẫn thanh toán niêm yết trên website.

3.     ROX Living có quyền từ chối thực hiện toàn bộ yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu nếu yêu cầu không đáp ứng điều kiện hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4.     Trường hợp yêu cầu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này, ROX Living sẽ thực hiện thủ tục cần thiết nhằm chấm dứt, hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo thời hạn, phạm vi và các nội dung khác mà Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm Chủ Thể Dữ Liệu gửi yêu cầu hợp lệ.

5.     Việc rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân không làm ảnh hưởng tới tính hợp pháp của việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân mà ROX Living và/hoặc Bên Thứ Ba đã thực hiện trước thời điểm ROX Living và/hoặc Bên Thứ Ba hoàn tất việc chấm dứt, hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

6.     Trước khi thực hiện và hoàn tất các thủ tục yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm nghiên cứu, hiểu rõ và nhận thức được các hệ quả pháp lý, trách nhiệm của Chủ Thể Dữ Liệu và các quyền tương ứng của ROX Living có thể xảy ra khi Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện quyền, cụ thể:

a)     Việc Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện một hoặc đồng thời các hành động rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối đối với một phần hoặc toàn bộ việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân có thể sẽ dẫn tới một hoặc đồng thời những hậu quả pháp lý và/hoặc thiệt hại mà ROX Living phải gánh chịu hoặc tiềm ẩn nguy cơ sẽ phải gánh chịu, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i)       ROX Living vi phạm quy định pháp luật nếu tiếp tục duy trì, thực hiện đăng ký, giao dịch với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu;

(ii)     ROX Living vi phạm hợp đồng, văn bản thỏa thuận về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân đã giao kết với Bên Thứ Ba;

(iii)    ROX Living phải gánh chịu thiệt hại về kinh tế, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất phát từ (x) hành vi vi phạm quy định pháp luật nêu tại Mục (i), và/hoặc (y) việc phải chịu các khoản bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm và/hoặc chấm dứt hợp đồng, văn bản thỏa thuận trường hợp do vi phạm hợp đồng, văn bản thỏa thuận nêu tại Mục (ii), và/hoặc (z) việc phải chịu các khoản bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm và/hoặc chấm dứt hợp đồng, văn bản thỏa thuận trường hợp do vi phạm hợp đồng, văn bản thỏa thuận với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác nhằm thực hiện các hợp đồng, văn bản thỏa thuận giao kết với Bên Thứ Ba, và/hoặc (w) việc phải chịu các khoản thiệt hại khi chấm dứt thực hiện đăng ký, giao dịch với Bên Cung Cấp Dữ Liệu khi ROX Living thực hiện quyền nêu tại Điểm (b) Khoản này.

b)    Trường hợp theo đánh giá hợp lý của ROX Living nhận thấy có thể tiềm ẩn những hậu quả pháp lý và/hoặc thiệt hại quy định tại Điểm (a) Khoản này, ROX Living có quyền cân nhắc và quyết định đơn phương chấm dứt thực hiện một hoặc toàn bộ các đăng ký, giao dịch với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu, đồng thời hoặc ngay sau thời điểm hoàn tất việc chấm dứt, hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 6 .       Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân

1.     Chủ Thể Dữ Liệu hoặc người khác được Chủ Thể Dữ Liệu ủy quyền hợp pháp có quyền yêu cầu và ROX Living cam kết sẽ thực hiện việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu khi đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục để khởi tạo một yêu cầu hợp lệ theo các quy định về tiếp nhận và xử lý yêu cầu của ROX Living được niêm yết tại website hoặc được ROX Living thông báo, chỉ dẫn theo các phương thức khác từng thời kỳ.

2.     ROX Living cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong 72 (bảy mươi hai) giờ sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, ngoại trừ pháp luật có quy định khác.

3.     ROX Living không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Điều này trong trường hợp việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân có nguy cơ xảy ra một trong các trường hợp:

a)     Pháp luật quy định không cho phép cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân;

b)     Có thể đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của cá nhân khác;

c)     Có thể gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

d)     Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý cung cấp, cho phép đại diện hoặc ủy quyền nhận Dữ Liệu Cá Nhân.

Điều 7 .     Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

1.     Chủ Thể Dữ Liệu:

a)      Được truy cập để xem, chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình sau khi đã được ROX Living thực hiện Xử Lý Dữ Liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b)     Trường hợp không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu ROX Living chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

2.     ROX Living chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu sau khi được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý ngay khi có thể hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể thực hiện thì ROX Living sẽ thông báo tới Chủ Thể Dữ Liệu sau 72 (bảy mươi hai) giờ kể khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Điều 8 .     Chấm Dứt Giao Dịch

1.     Trường hợp Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện các hành động dẫn tới ROX Living quyết định chấm dứt một hoặc toàn bộ các đăng ký, giao dịch với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này, Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý và thừa nhận coi đó là sự kiện vi phạm chéo dẫn tới việc ROX Living có quyền đơn phương chấm dứt (các) hợp đồng, thỏa thuận cung cấp dịch vụ, đăng ký, giao dịch tương ứng đã ký, giao kết với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu, mà không phụ thuộc vào việc các hợp đồng, thỏa thuận đó đã đề cập tới sự kiện vi phạm đó hay chưa.

2.     Hệ quả của việc ROX Living đơn phương chấm dứt các đăng ký, giao dịch được thực hiện theo quy định tại (các) hợp đồng, thỏa thuận tương ứng mà ROX Living đã ký, giao kết với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu.

Điều 9 .       Thông Báo

1.      ROX Living có trách nhiệm thông báo tới Bên Cung Cấp Dữ Liệu các nội dung theo thỏa thuận tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này theo phương thức và địa chỉ đã được Bên Cung Cấp Dữ Liệu đăng ký với ROX Living và phù hợp với các quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

2.      Bên Cung Cấp Dữ Liệu có trách nhiệm thông báo tới ROX Living các nội dung theo thỏa thuận tại bản Điều Khoản Điều Kiện này thông qua các phương thức, địa chỉ liên hệ và trong thời hạn theo quy định của ROX Living. Đối với việc thông báo bằng phương thức khác ngoài lập văn bản, Bên Cung Cấp Dữ Liệu thừa nhận sẽ gửi bổ sung thông báo bằng văn bản theo quy định của ROX Living nếu ROX Living có yêu cầu.

3.      Một thông báo được coi là gửi thành công khi thông báo đó:

 a)    được gửi trực tiếp tới tay bên nhận/người đại diện của bên nhận và có xác nhận của bên nhận/người đại diện của bên nhận; hoặc

 b)   được gửi theo dịch vụ bưu chính có bảo đảm theo xác nhận của cơ quan bưu chính; hoặc

 c)    được niêm yết, đăng tải và hiển thị thành công trên website ……., hoặc các phương thức giao dịch điện tử khác không bao gồm các trường hợp quy định tại Điểm (d) Khoản này;

 d)   được báo đã gửi thành công trường hợp gửi thông báo qua phương thức email hoặc tin nhắn thuê bao di động, zalo hoặc các hình thức thông báo khác (nếu có) tới Bên Cung Cấp Dữ Liệu.

Điều 10 .  Miễn Trừ Trách Nhiệm

ROX Living được miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm cả trách nhiệm thanh toán các khoản bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hay bất kỳ chi phí liên quan nào đối với những thiệt hại, tổn thất của Bên Cung Cấp Dữ Liệu phát sinh do:

1.     Bên Cung Cấp Dữ Liệu

 a)    vì bất kỳ lý do gì không nhận được hoặc không tiếp cận (các) thông báo đã được ROX Living gửi đi thành công, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp do thiết bị di động, phần mềm trên thiết bị di động; Bên Cung Cấp Dữ Liệu không cập nhật kịp thời và đầy đủ nội dung thay đổi của Bản Điều Khoản Điều Kiện này thông qua các phương thức ROX Living đã lựa chọn thông báo, niêm yết;

 b)   thông qua bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập vào các website, ứng dụng hay dịch vụ khác mà ROX Living hợp tác hoặc có mối liên hệ, ROX Living hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên Cung Cấp Dữ Liệu không tuân thủ điều khoản điều kiện sử dụng của các website, ứng dụng hay dịch vụ đó dẫn tới thiệt hại hoặc hành vi vi phạm của Bên Cung Cấp Dữ Liệu, vì bất kỳ lý do nào;

 c)    phải gánh chịu thiệt hại phát sinh trực tiếp do lỗi, hành vi vi phạm của Bên Thứ Ba mà hành vi đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của ROX Living.

2.      ROX Living không thể cập nhật, đăng tải và/hoặc hiển thị liên tục, đầy đủ, rõ ràng các nội dung sửa đổi, bổ sung của Bản Điều Khoản Điều Kiện này do (i) ROX Living tiến hành các hoạt động nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, cơ sở hạ tầng kỹ thuật định kỳ hoặc đột xuất nhưng đã thông báo trước thông qua các phương thức phù hợp với quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này; hoặc (ii) những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của ROX Living, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của ROX Living gặp sự cố xuất phát từ lỗi của Nhà cung cấp dịch vụ của ROX Living hoặc hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của ROX Living bị xâm phạm, làm hại bởi các loại virus, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hay bất kỳ hành động can thiệp, tấn công mạng nhằm mục đích phá hoại, gây hại nào.

3.     Xảy ra những sự kiện bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của ROX Living và trực tiếp gây ra tổn thất, thiệt hại cho Bên Cung Cấp Dữ Liệu và cản trở khả năng của ROX Living trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ đối với Bên Cung Cấp Dữ Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn chiến tranh hoặc nội chiến, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bãi công, thay đổi pháp luật hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật hoặc theo tuyên bố, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bất kể (những) sự kiện này phát sinh trong hoặc ngoài Việt Nam.

4.     Các trường hợp ROX Living được miễn trách khác theo quy định pháp luật, quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

Điều 11 .  Điều Khoản Phòng, Chống Tham Nhũng Và Tuân Thủ Pháp luật

Trong quá trình thực hiện đăng ký, giao dịch, các Bên (bao gồm cán bộ, nhân viên, đại lý, người có liên quan v.v…của mỗi Bên) cam kết luôn tuân thủ Pháp luật, bao gồm cả Luật Phòng, chống tham nhũng (như không đưa/nhận hối lộ, tham ô, tham nhũng), Pháp luật về bảo vệ môi trường; chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan (nếu có) khi vi phạm thỏa thuận tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này.

Điều 12 .  Điều Khoản Thi Hành

1.      Bản Điều Khoản Điều Kiện này được xác lập, điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

2.      Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các Bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết.

3.      Những nội dung nào chưa được quy định tại Bản Điều Khoản Điều Kiện này, các Bên thống nhất sẽ thực hiện theo các hợp đồng, văn bản thỏa thuận liên quan đến việc thực hiện đăng ký, giao dịch mà ROX Living đã ký với Bên Cung Cấp Dữ Liệu/Chủ Thể Dữ Liệu, theo quy định của ROX Living và quy định pháp luật.

4.      Bản Điều Khoản Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày Bên Cung Cấp Dữ Liệu xác nhận Đồng Ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ĐỒNG Ý VIỆC XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Với tư cách là Bên Cung Cấp Dữ Liệu, Tôi/Chúng tôi đọc và hiểu Thư Thông Báo về việc Xử lý và Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Bản Điều Khoản Điều Kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Tôi/Chúng tôi theo đây đồng ý và chấp thuận cho ROX Living được phép thực hiện các hoạt động Xử Lý Dữ Liệu cá nhân theo quy định trong Thư Thông Báo và Bản Điều Khoản Điều Kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Tôi/Chúng tôi tuyên bố và đảm bảo rằng Tôi/Chúng tôi, trong phạm vi yêu cầu của pháp luật Việt Nam có liên quan, đã đạt được các điều kiện cần thiết để có được sự đồng ý và ủy quyền của tất cả các cá nhân có Dữ Liệu Cá Nhân đã, đang hoặc sẽ được tiết lộ cho ROX Living trước khi kê khai, cung cấp, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân đó cho ROX Living để ROX Living có thể thực hiện hoạt động Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân như đã nêu tại Thư Thông Báo và Bản Điều Khoản Điều Kiện về Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.​

​